OM KRETSEN
DOKUMENTER, REFERAT MM.
KART
HISTORIE OG STATISTIKK

OM KRETSEN

Lover og regler

HOKs lov (vedtatt på HOK-tinget 3.mars 2016, godkjent av NOF 31.mars 2016). Det finnes en nyere lovnorm for NIFs særkretser, og der det er motstrid mellom HOKs lov og denne nyere lovnormen, er det lovnormen som gjelder. HOKs styre har ambisjon om å fremme forslag til ny HOK-lov til tinget 2024, basert på ny lovnorm for orienteringskretser, som det pr. januar 2023 er startet arbeid med i NOF.

Instruks for aktivitetskomitéen (sist revidert 27. februar 2023) finnes her.
Instruks for teknisk komité (sist revidert 27. februar 2023) finnes her.
Instruks for regionkontakter (sist revidert 27. februar 2023) finnes her.
Instruks for valgkomitéen (sist revidert 27. februar 2023) finnes her.
Instruks for kontrollutvalget utarbeides av nytt styre i 2023, parallelt med arbeidet med forslaget til ny lov. Samtidig vil det trolig avdekkes behov for oppretting/oppdatering av øvrige instrukser.
Statutter for hederstegnkomitéen (sist revidert 26. april 2022) finnes her.

Instruks for kartutvalget m.m. (sist revidert 4. januar 2016) finnes her. OBS: Merk at komitéinstruksene og regionkontaktinstruksen i dette dokumentet fra 2016 er erstattet av nyere versjoner fra 2023 (tillenket fra forrige avsnitt).

Statutter for kartfond og rekrutteringsfond

 Reiseregningsskjema
Viss skjemaet du har fylt ut og skal sende inn ikkje har vedlegg, eller du kan leggje ved vedlegga elektronisk (i pdf, jpg el.l.), er det ønskjeleg at du heller enn å sende rekninga på papir til postboksa, sender skjemaet med vedlegg på e-post til kasseraren, eller evt. først for attestasjon til/via den i kretsen som er din konkrete arbeidsleiar/oppdragsgivar for vedkommande oppdrag.

Info om stønadsordninger

Søknadsskjema om økonomisk tilskudd (*.doc-format)

Søknadsskjema om økonomisk tilskudd (*.pdf-format)

Retningslinjer ved "honorar/godtgjøring" fra HOK
 

 

Se f.ø. også (jf. toppmenyen):

"AKTIVITET" og "Kretsmesterskap" for KM-regler

"AKTIVITET" og "HOK-ranking" for HOK-rankingregler

"AKTIVITET" og "Nærløp i ......" for regler for regionale løpsserier

"AKTIVITET" og "Vestlandsmesterskap" for DM-/Vestlandsmesterskapsregler

"LÆRING" og "Arrangørveiledning" for arrangørveiledning  (OBS: denne undersida er ikkje oppdatert!) 

"KRETSEN" og "Kart" for regler for kartarbeid  (OBS: denne undersida er ikkje fullt oppdatert!)

Se elles NOF sine sider for generelle reglar som gjeld heile landet. 

 

 

 

 

Dokumentene under er kun "hjelpefiler" for webred.

Filnavn
Godkjent HOK lov 2011.pdf
HOK_Instrukser_2012.pdf
kartfondogrekrutteringsfond.pdf
KMreglerHOK2015.pdf
REGLARFORVESTLANDSMEISTERSKAPENIORIENTERING-20130411.pdf
reglerHOKranking2013revapril.pdf
Retningslinjer-honorar-HOK.pdf
skjemaokstotteHOK20140506.doc
skjemaokstotteHOK20140506.pdf
Skjema_-_reiseregning_HOK.odt