STYRE
KOMITEER OG UTVALG

KOMITEER OG UTVALG I HORDALAND ORIENTERINGSKRETS

Kretsens organisering og tillitsvalgte (ut over styret)

Kretsens øverste organ er kretstinget. Ordinært ting arrangeres årlig. Mellom tingene ledes kretsen av styret, som har en rekke underliggende komitéer og utvalg (instruks for disse finnes her):

Aktivitetskomitéen har ansvar for treningsorganisering, kretslag, hovedløpsforberedelser, uttak til O-Idol osv.
I aktivitetskomitéen sitter:
- Birte Nordeide (leder) (fra styret)
- Bård Hekland (IL Gular)
- Gernot Doppelhofer (Varegg Fleridrett) 
Gernot er også kretsens HL/OLL-kontakt for 2024. 
Mia Mathisen Bekhus er ansatt som aktivitetskonsulent i 20% stilling.

Teknisk komité har ansvar for terminliste og kartadministrasjon, arrangementskvalitetskontroll, arrangementsstandarder osv.
I teknisk komité sitter:
- Jan Petter Hansen (leder) (fra styret)
- Rannveig Nordhagen (Fana IL) 
- Sverre Johann Nærheim (IL Gular)
- Stian Rykkje (Varegg Fleridrett). 
Teknisk komité har fra 2024 overtatt oppgaver som tidligere sorterte under det nå nedlagte kartutvalget.

Kontrollutvalget ivaretar oppgaver iht §xxx i HOKs lov (referanse/link kommer...)
Utvalget har disse medlemmene:
- Astrid Oline Ervik (Varegg Fleridrett) (leder)
- Britt Karlsen (Askøy OL)
Jan Haugland (Årstad IL) er varamedlem.

Hederstegnkomitéen bestemmer hvem som når skal hedres. 
Komitéen har disse medlemmene:
- Elin Sjødin Drange (Varegg Fleridrett)
- Jan Kocbach (Fana IL)
- Owen Jarvis Westergård (Varegg Fleridrett)

Valgkomitéen leverer kandidatinnstillinger til ting og styre.
Komitéen har disse medlemmene:
- Helge Haugland (Varegg Fleridrett) (leder)
- Ørjan Totland (TIF Viking)


Regionutvalg for Nordhordland er samordningsorgan for klubbene i kommunene Alver og Masfjorden, samt for Hordvik IL.
Regionkontakt er Øivind Eikefet (IL Alvidra). Øivind Eikefet er også første varamedlem til styret.

Det finnes ikke lenger regionutvalg for øvrige regioner i kretsen. Nærløpsserier i Sunnhordland administreres av Stord IL.


Oversikt over alle klubbene i kretsen finnes her.