Sakliste til HOK-ting 10. mars 2022

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 3. Mar 2022

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Sakliste pr. 3. mars 2022 (5. mars er sak 4 supplert med styrets forslag til årsberetning, og 7. mars er sak 9 supplert med styrets syn på forslaget fra IL Gneist, samtidig som budsjettforslag er lagt til på sak 11)
OBS: Merk at der tekst er understreket, finnes det lenke til aktuelle saksdokumenter!!!

MERK AT DET IKKE DELES UT SAKSDOKUMENTER I PAPIR PÅ TINGET!!!


 

1. Godkjenne de frammøtte representantene
Se innkallingen for tillatt antall lagsrepresentanter.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
Styrets forslag til forretningsorden finnes her.

3. Velge dirigent(er), referent(er), redaksjonskomité, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Styret foreslår Elin Sjødin Drange som dirigent og Torgeir Strand som referent.
Øvrige forslag fremmes på tinget.

4. Behandle årsberetning 2019-2021
Styrets forslag til årsberetning finnes her (versjon sist oppdatert 5. mars).

Styret foreslår at tinget slutter seg til årsberetningen, selv om denne på noen punkter dessverre er mangelfull.

5. Behandle regnskap 2020-2021
Driftsresultat 2020 
Driftsresultat 2021 
Balanse 2020 
Balanse 2021 

Budsjettkolonnen i "Driftsresultat 202x" viser vedtatt budsjett for 2019.
Supplerende informasjon om regnskapet finnes under overskriften "Økonomiansvarlig" (på sidene 3 og 4) i årsberetningen.

Styret foreslår:
Tinget godkjenner regnskap 2020 og 2021, med forbehold om revisors godkjenning. Om revisor ikke godkjenner, innkalles til ekstraordinært ting for behandling av aktuelt/aktuelle regnskap.

6. Hvilke KM skal arrangeres i 2022
KM ultralang, KM sprintdistanse, KM sprint stafett, KM mellomdistanse og KM langdistanse er allerede tildelt.

Styret foreslår:
Tinget ønsker at det i tillegg til allerede tildelte KM også arrangeres KM stafett og KM natt, men styrets ansvar avgrenses til å oppfordre interesserte arrangører til å søke, og til å behandle innkommende søknader.

7. Hvilke KM skal arrangeres i 2023
Styret foreslår:
Styret pålegges å jobbe aktivt for å skaffe arrangører til KM sprintdistanse, KM mellomdistanse og KM langdistanse. Tinget ønsker dessuten at det arrangeres også KM sprint stafett, KM stafett, KM natt og KM ultralang, men styrets ansvar avgrenses til å oppfordre interesserte arrangører til å søke, og til å behandle innkommende søknader.

8. Endring i KM-regler
NOF har endret konkurransereglene, slik at D/H70- ikke lenger er eldste ordinære klasser.

Styret foreslår:
D80- og H80- innføres som nye klasser i KM langdistanse.

9. Endring i HOK-ranking
Forslag fra IL Gneist:

"Il Gneist ønsker at kretstinget revurderer om kretsrankingen i dagens format har utspilt sin rolle. Vi har mange orienteringsløp i Hordaland som det legges ned masse arbeid i for å arrangere, for stadig mindre deltagere. De seneste årene ser det ut som deltagerantallet ligger rundt 100-150 deltagere pr. rankingløp, noe vi føler er svært lavt for all jobben som legges ned av arrangørene. I tillegg ser vi at alderen på deltagerne blir stadig høyere og de størst deltagelse på helgeløpene er 50+ klassene. 

Det er betydelig aktivitet i kretsen som skal arrangeres av en liten håndfull mennesker og vi mener at vi må forsøke å bruke arrangør-ressursene på arrangementer som gir mest mulig engasjement og deltagelse blant ungdommene i kretsen.  

I flere regions-møter for bergensområdet har det blitt tatt opp ønsker om ungdomscuper, samlinger o.s.v. men dette skal da komme i tillegg til all aktivitet som allerede ligger inne i planene. Ettersom kretsen etterstreber 6 rankingløp i løpet av året er vi bekymret for at det bremser innovasjonen i kretsen når hele sesongen skal fylles opp med «tradisjonelle» orienteringsløp med lav deltagelse blant framtidens o-løpere. 

I tillegg er vi usikker på hvor engasjert ungdommen egentlig er i rankingen eller om det i størst grad er voksne løpere og klubbledere som bryr seg mest. Fra vårt ståsted opplever vi større engasjement og ekstraordinære løpsopplevelser i konsept som Kompisstafetten, Gneist 2-dagers og Bergen Sprint Camp. Vi ønsker flere arrangement som dette.  Vi trenger helgeløp der løperne opplever at de får noe mer framfor å kun delta på vanlige midtuke-løp. 

IL Gneist foreslår derfor å legge ned HOK-rankingen fra og med 2023 og erstatte denne med en ungdomscup for aldersgruppen 13-20 med 4 løp gjennom sesongen. Et eller to av disse løpene skal arrangeres i høstsesongen. Løpene skal ha hovedfokus på aldersklassene 13-14, 15-16, 17-18 og 19-20. Arrangementene vil være åpne også for andre løpere i åpne klasser, men løyper og arrangement generelt skal være tilpasset på ungdomsklassene. Sesongens siste løp skal være eksklusivt for kretsens ungdommer og kan gjerne arrangeres som jaktstart med tilhørende premieutdeling og sosialt program for deltagerne."

Styret har behandlet forslaget 7. mars. Styret oppfatter at forslaget er at de 4 ungdomsløpene normalt skal arrangeres som helgeløp, og komme i tillegg til KM-ene.
Styret er betinget positiv til forslaget, og støtter dette, men med slikt tillegg: "I de 3 første ungdomsløpene skal også aldersklassene 9-10 og 11-12 inngå, i tillegg til at det åpnes for at arrangører som ønsker det, også kan ha med noen aldersklasser for løpere eldre enn 20 år, f.eks. 21-, 50- og 70-, men det forutsettes at dette siste i så fall gjøres på en måte som ikke fjerner fokuset mot ungdommene."

Dersom tinget mener at HOK-rankingen ikke bør legges ned, er et mulig alternativ at HOK-rankingen endres til en ranking basert på de individuelle KM-ene, evt. også DM. Dette vil i så fall kreve flere endringer i HOK-rankingregelverket, men om tinget mener dette er en aktuell løsning, og tinget ikke ønsker å støtte den delen av forslaget som handler om å legge ned HOK-rankingen, kan tinget pålegge styret å gjøre slike endringer, i så fall med virkning for HOK-rankingen fra og med 2023.
Styret mener at det ikke er rom for å innføre 4 ungdomsløp i tillegg til løp iht dagens HOK-rankingkonsept, og at det altså ikke er et alternativ å innføre ungdomscupen som et rent tillegg til en HOK-ranking etter dagens konsept.

Forslaget kan oppfattes som flere uavhengige forslag, og kretsleder har fått spørsmål om hvordan dette vil bli håndtert på tinget. Kretsleders forslag er å håndtere det slik:
1. Ta stilling til om HOK-rankingen skal fortsette i sin nåværende form eller ikke. Her er forslagene fra IL Gneist og styret sammenfallende om å legge ned HOK-rankingen i sin nåværende form, men da under forutsetning av at denne for ungdommene erstattes av et alternativt opplegg. 
2. Ta stilling til om det skal etableres en ungdomscup, og om løpene i så fall skal arrangeres iht konsept foreslått av IL Gneist, iht konsept foreslått av styret, eller iht annet konsept.
3. Ta stilling til om det skal være HOK-ranking med alternativt konsept.

Kretsleders forslag til vedtak iht denne 3-trinns behandlingsstrukturen er:
1. HOK-rankingen legges ned i sin nåværende form fra og med 2023.
2. Det innføres en ungdomscup med 4 løp i tråd med forslaget fra IL Gneist, men med tillegg som foreslått av styret.
3. Fra og med 2023 føres ingen HOK-ranking for -12 eller 21-. Ungdomscupen erstatter HOK-rankingen for aldersklassene 13-20.

(blå tekst i kursiv er lagt til 9. mars)


10. Fastsette kontingenter og avgifter 2022
Styret foreslår ingen kontingenter og avgifter til HOK for 2022.

OBS: Det forutsettes at det likevel kan påløpe egenandeler for klubbene ved ulike arrangementer og aktiviteter, iht forutsetninger i budsjett, og vedtak i styret. Noen aktiviteter er fullfinansiert av kretsen, for andre deles kostnader mellom krets og deltakende klubber.

11. Budsjett 2022 for HOK
Styrets forslag til budsjett finnes her (lagt ut 7. mars). 

Budsjettforslaget forutsetter at vi kommer tilbake til aktivitetsnivået som var forutsatt av 2019-tinget, før koronaen kom med sine aktivitetsbegrensinger, og forutsetter også at styret ansetter aktivitetskoordinator. Prosessen som var i gang her stoppet dessverre da koronaviruset lammet de fleste av våre aktiviteter våren 2020.

De kr. 50.000,- til arrangementsstønad er øremerkede "koronareoppstartmidler" tildelt fra Vestland fylkeskommune, etter søknad levert fra styret i fjor. Iht forutsetningene i søknaden fordeles summen på årets lokale K-løpsarrangementer.

12. Valg
Forslag fra valgkomitéen pr. 9. mars:
Leder: Elin Sjødin Drange (Varegg Fleridrett)
Nestleder: Torgeir Strand (IL Gular) (info/web og leder økonomikomité)
Styremedlemmer:
Lise Christensen (TIF Viking)
Trygve Dahle (Varegg Fleridrett) (leder aktivitetskomité)
Sturle Nordeide (IL Gneist) (leder teknisk komité)

Varamedlemmer:
1. Øivind Eikefet (Manger IL) (regionkontrakt Nordhordland)
2. NN (regionkontakt Bergen)
3. NN

Revisorer (2 "ordinære" + 2 vara) og valgkomité (leder + 2 medlemmer + 1 vara):
NN


Styret, revisorer og valgkomité velges av tinget, øvrige komitéer/utvalg oppnevnes av styret.

Styremedlemmer velges normalt for to år, men fordi vi er kommet i utakt etter flere "odde" år uten nyvalg, må dette vurderes særskilt i år. En løsning er at alle velges for to år, en annen løsning er at noen velges for to, og noen for ett år.
Revisorer og valgkomité velges for ett år.

Om representasjon til ting og møter i overordnede organisasjonsledd foreslår styret:
Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting i overordnede organisasjonsledd.

OBS: Spesielt for VIKs ting gjelder at representasjonen må samordnes med vår nabokrets i nord, da vi (orienteringssærkretser i Vestland, dvs HOK og SFOK) sammen har 2 representanter, som må ha 2 ulike kjønn.