Innkalling til ekstraordinært kretsting 19.juli 2020

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 3. Jul 2020

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Det innkalles med dette til ekstraordinært ting i Hordaland Orienteringskrets 19.juli 2020 på Totræna i Samnanger.

Eksakt tidspunkt tilpasses tidsskjemaet for kretsmesterskapet samme dag og sted, et tidsskjema som er avhengig av påmeldingen. Foreløpig plan er at tinget starter kl. 11.15 på arena på Totræna vinterpark, men endelig starttidspunkt kunngjøres senere, slik at både tinget og kretsmesterskapet kan gjennomføres innenfor gjeldende smittevernbestemmelser. Tinget arrangeres utendørs. Husk avstandsreglene!

OPPDATERING 17.JULI: TINGET STARTER KL. 1115.
DA SKAL OGSÅ DE SOM HAR TIDLIG START REKKE DENNE.

Tinget innkalles av styret iht §18 i HOKs lov.

Saklista ser slik ut:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er), redaksjonskomite, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Regnskap 2019.

Til sak 4 foreslår styret at tinget godkjenner dette regnskapet for 2019. Regnskapet er dessverre ennå ikke revidert, men styret forutsetter at revisorrapport foreligger til og kan behandles senest av det ordinære tinget. Dersom det ordinære tinget da på grunnlag av revisorrapporten eller andre forhold, velger å underkjenne regnskapet og dermed overstyre vedtaket fra det ekstraordinære tinget, må idrettsforbundet og lotteritilsynet ta stilling til om dette i tilfelle påvirker utbetalingen av mva-refusjonen for 2019. Flere detaljer om både aktivitetene og regnskapet i 2019 vil bli lagt fram av styret på det ordinære tinget.
Hensikten med dette ekstraordinære tinget er utelukkende å unngå at vi også i år mister mva-refusjonen. For å rekke tidsfristen for å søke mva-refusjon, må vi ha protokollert tingvedtak om godkjent regnskap for 2019 før 15.august 2020, og styret tror ikke at vi vil være i stand til å presentere en protokoll fra et ordinært ting før denne datoen. Anbefalingen fra idrettsforbundet er da at vi arrangerer ekstraordinært ting for å få godkjent regnskapet, dersom vi ønsker å søke mva-refusjon for 2019.

Balanse pr. årsskiftet 2019/2020 finnes her.
Regnskapsført underskudd i regnskapsåret 2019 er kr. 46.566,45. Budsjettet forutsatte til sammenlikning et underskudd på kr. 255.000,-, men aktivitetene i 2019 ble dessverre vesentlig mindre enn forutsatt.

Som forretningsorden foreslås samme forretningsorden som for det ordinære tinget 11.februar 2019 (se sak 3 her). Styret forventer et raskt ekstraordinært ting, som kan gjennomføres innenfor en kort tidsramme. Dersom det viser seg å være vesentlige innvendinger mot dette, vil styret foreslå at tinget avsluttes, og at drøftingene fortsetter på annen tid og sted.

For representasjonsrett på tinget, se bl.a. §14 i HOKs lov. Lag som stiller med mer enn en representant, må oppfylle NIFs kjønnskvoteringsbestemmelser (minst en av hvert kjønn).

Klubber som evt. har motforestillinger mot at tinget arrangeres utendørs på arena 19.juli, bes om å melde dette til Torgeir Strand snarest. Dersom flere klubber har slike motforestillinger, vil styret som alternativ til utendørsting på Totræna kalle inn til ting annet sted (evt. digitalt) på alternativt tidspunkt i god tid før 15.august.

Styret vet ikke mer om når vi kan få arrangert ordinært ting. Vi håper at de fleste Covid-19-restriksjonene oppheves i løpet av sommeren, og at vi fra september av kan arrangere både løp og møter om lag som normalt.
I ett alt annet enn normalt år styrer styret aktivitetene i 2020 så langt mulig til samsvar med forrige ordinære tings budsjettvedtak for 2019.
Det kom ingen respons på forrige utlysing av stillingen som aktivitetskoordinator, men vi var maksimalt uheldige med utlysingstidspunktet, og prøver på nytt i august/september.
Trener-1-kurset som ble avlyst i vår, er satt opp med nye datoer i september/oktober. Mer info og påmelding her.

Pga Covid-19-situasjonen, er stafetten i Vestlandsmesterskapet erstattet av individuell mellomdistanse. Vestlandsmesterskapet arrangeres i år av Varegg Fleridrett på Kvamskogen 29.-30.august.
Det planlegges både i orienteringsforbundet og i Fana IL som om den store løpshelgen i Bergen med NM junior stafett, O-Idol og NC 18.-20.september kan arrangeres noen lunde som om året var normalt.
Innbydelsene og mer info om disse løpene er like om hjørnet, og så vil det helt sikkert komme oppdateringer etter hvert.

Vel møtt til årets andre og forhåpentligvis siste ekstraordinære ting i Hordaland Orienteringskrets.


Ting i overordnede ledd
Ragnhild Balsvik representerte Hordaland Orienteringskrets på Vestland Idrettskrets ting 22.juni 2020.
Norges Orienteringsforbunds ting 2020 er utsatt til 6.november 2020, og vi antar at ordinært ting i Hordaland Orienteringskrets er arrangert før dette tidspunktet.