Over og ut for særkretsene?

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 29. Nov 2018

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Idrettsstyret har nedsatt et Moderniseringsprosjekt som nå har levert forslag til endringer i organiseringen av norsk idrett.

Det overordnete målet med arbeidet er å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon.

NIF legger opp til en bred høringsrunde med frist for tilbakemelding 9. desember.

Det kan absolutt diskuteres om forslagene som nå foreligger er i samsvar med målsettingen. En konsekvens kan f.eks. bli at arbeid som i dag utføres på dugnad av tillitsvalgte i kretsene, i framtida må utføres av ansatte i forbundet. En annen konsekvens er at det ikke lenger vil komme økonomisk stønad fra kretsen til lokale/regionale arrangementer, og tilsvarende at kretsen heller ikke vil kunne yte reisestønad til f.eks. fellesreiser til HL/OLL o.l.

Det vil heller ikke finnes noen krets som kan ta seg av f.eks. premiering i pokalkamp og sprintcup i Bergensregionen, slik vi fram til nå har vært vant til. Dette fordi forslaget forutsetter at de nye regionale utvalgene som evt. skal erstatte dagens kretser ikke skal ha sin egen selvstendige økonomi. Tilsvarende vil da disse regionale utvalgene heller ikke kunne bidra økonomisk til premiering i områderankinger og områdemesterskap.

Er dette hensiktsmessig for oss?

Hvis dette er hensiktsmessig for orienteringsidretten, er det hensiktsmessig med regionale utvalg som skal dekke et område som er større enn dagens krets, eller er det mer hensiktsmessig med slike utvalg som i geografisk størrelse samsvarer med, eller som kanskje er mindre enn dagens kretser? Hvor stort er egentlig et hensiktsmessig "aktivitetsområde" for f.eks. løpskaruseller, områderankinger og områdemesterskap, hvis vi da fortsatt skal ha lokale/regionale løpskaruseller, områderankinger og områdemesterskap? Har vi evt. tro på at forbundet sentralt i framtiden skal organisere slike lokale løpskaruseller m.m.?

Høringsdokumentet fra idrettsforbundet kan du lese her.

Presentasjonen som ble gitt på orienteringskretsledermøtet 16.november kan du se her.

Mener du og din klubb at dette er fornuftige endringer som vil gjøre norsk orienteringsidrett mer effektiv og hensiktsmessig organisert, eller mener du at det er helt andre grep som bør gjøres for å imøtekomme et slikt mål? Innspill kan sendes NIF innen 9.desember 2018.

HOK vil diskutere saken på sitt styremøte 3.desember, og NOF vil sende eget høringsinnspill innen fristen 9.desember. Forslag til dette høringsinnspillet er sendt ut på e-post til klubbene i HOK i dag. Har klubbmedlemmene eller klubbene i HOK innspill som de ønsker at HOK skal spille videre til NOF eller NIF, ber vi om at disse innspillene meldes inn til kretsleder Valentina Dimitrova snarest, og så langt mulig innen mandagens styremøte.

Litt fra orienteringskretsens snart 80 år lange historie finner du her. Er kretsen kanskje historie allerede i 2020, og blir hovedtemaet på orienteringskretstingene i 2019 og 2020 hva vi skal gjøre med kretsens opparbeidede egenkapital og fond, heller enn fokus på hvilke lokale aktiviteter vi hvordan skal bidra til?

Kretsens regnskap for 2017 finnes her. I den grad kretsen har "administrative" kostnader, er dette kostnader som kretsen vurderer vil påløpe også i framtiden (kostnader til arrangement av lokale lagledermøter m.m.) (posten "Div.adm.kost" er felleslisensen på Brikkesys, som egentlig ikke har noe med administrasjon å gjøre). Samtidig vil et regionalt utvalg uten selvstendig økonomi ikke ha anledning til å ha egne lotteriinntekter, noe som for Hordaland sitt vedkommende i praksis vil medføre en reduksjon i inntekter til orienteringsidretten på ca. kr. 75.000,- pr. år. For orienteringsidretten samlet vil kostnadene øke, fordi oppgaver som i dag utføres av tillitsvalgte i kretsen, i framtiden vil måtte utføres av ansatte i forbundet. Hvor stor kostnadsøkningen vil bli, vil avhenge av framtidig arbeidsfordeling mellom forbund og utvalg, men i alle fall alt som har med økonomistyring å gjøre, vil måtte gjøres på forbundsnivå, så lenge utvalgene ikke skal ha sin selvstendige økonomi.